Komen er sociale voorzieningen voor senioren op vrij te vallen locaties?

De kern van het project is het realiseren van een nieuw IKC op de huidige locatie van De Kleine Wereld, waarna de locatie Torenvalk en de Schakel vrijvallen. In december 2016 is in beginsel besloten hier uit te gaan van een groene invulling

Worden stukken grond van de vrijvallende locaties verkocht aan particulieren?

In december 2016 heeft de raad gekozen om de locatie van De Kleine Wereld verder uit te werken als hoofdlocatie voor het nieuwe Integraal Kindcentrum Leimuiden. Daarbinnen is voor de vrijvallende locaties in beginsel besloten hier uit te gaan van een groene invulling.

Hoe ziet de verkeersafwikkeling rondom het IKL eruit?

Dit is nog niet bekend. Parrallel aan de realisatie van het IKL wordt er de infrastructuur rondom het IKL aangepakt. De gemeente Kaag en Braassem heeft opdracht gegeven aan Royal Haskoning DHV om verschillende varianten uit te werken voor de verkeersafwikkeling. In het onderzoek wordt gekeken naar de verkeersveiligheid rondom het halen en brengen van de basisschool, de verkeersafwikkeling en leefbaarheid van de omgeving en het ruimtebeslag.

De varianten zijn besproken op de informatieavond van 12 december 2017 . Met de input van de bezoekers van de informatieavond worden de verkeersafwikkeling en de parkeeroplossing verder uitgewerkt.

Hoe wordt er omgegaan met overlast gedurende de bouw?

De start van de realisatie zal in het eerste kwartaal van 2019 zijn. Er zal een uitvoeringsplan worden ontwikkeld om de overlast gedurende de bouw van het IKL te beperken. Dit is nu nog niet bekend.

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd de bouw?

De start van de realisatie zal in het eerste kwartaal van 2019 zijn. Er zal een uitvoeringsplan worden ontwikkeld om de veiligheid gedurende te bouw van het IKL te waarborgen. Dit is nu nog niet bekend.

Waar kan ik straks parkeren?

De gemeente Kaag en Braassem heeft opdracht gegeven aan Royal Haskoning DHV om verschillende varianten uit te werken voor de verkeersafwikkeling en de parkeeroplossing. De varianten zijn besproken op de informatieavond van 12 december 2017 . Met de input van de bezoekers van de informatieavond worden de verkeersafwikkeling en de parkeeroplossing verder uitgewerkt.

Wat is de planning van de realisatie van het IKC?

In oktober 2017 zijn de volgende partijen voor het ontwerpteam geselecteerd:

 • Architect: DP6 Architectenstudio
 • Constructeur: Van Rossum Raadgevend ingenieurs
 • Installatie adviseur: Sijperda-Hardy adviesbureau
 • Bouwfysisch adviseur: LBP|Sight

De planning van het project gaat uit van een start van de ontwerpfase in november 2017. De start van de realisatie zal in het eerste kwartaal van 2019 zijn en de oplevering in het tweede kwartaal van 2020. Gestreefd wordt naar een ingebruikname van het IKL bij de start van het schooljaar 2020-2021.

Blijft er voldoende groene plekken en voetbalveldjes?

De kern van het project is het realiseren van een nieuw IKC waarna de locatie Torenvalk en de Schakel vrijvallen. In december 2016 is in beginsel besloten hier uit te gaan van een groene invulling.

Wat wordt er gedaan aan duurzaamheid?

In de duurzaamheidsagenda 2016-2020 stelt de gemeente Kaag en Braassem zichzelf een aantal doelen die men de komende jaren wil bereiken, zoals:

 • 20% CO2-reductie in het jaar 2020 ten opzichte van 1990
 • 14% opwekking van hernieuwbare energie in 2020;
 • Een energie neutrale omgeving in 2050.
 • Verdubbeling van de opwekking van duurzame energie in 2020 ten opzichte van 2015.
 • Voor 2040 streeft Kaag en Braasem er naar om energieneutraal te zijn.
  Daarnaast gemeente Kaag en Braassem heeft aangegeven de ambitie te hebben om alle schoolgebouwen te laten voldoen aan frisse scholen klasse B. Ook wordt er vanuit wet en regelgeving geeist dat alle overheidsgebouwen vanaf 2018 Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) moeten zijn. Gedurende de ontwerpfase van het IKL wordt onderzocht op welke wijze deze duurzaamheidsambities gehaald kunnen worden.